Book Publications

DE-FAKE IT!

Authors: Viera Žúborová, Ingrid Borárosová 

Date of publication: 2019

Published by:  Bratislava Policy Institute 

Vyspelé demokratické štáty momentálne prežívajú asi najväčšiu krízu od svojich začiatkov. Ich legitimita je permanentne otriasaná z rôznych strán. Evidujeme celosvetovo nárast nedôvery smerom k politickým inštitúciám, ako aj životaschopnosť demokratického systému. Technologická revolúcia prináša nielen pozitívne a progresívne „vylepšovanie“ spoločnosti, ale čoraz viac odkrýva aj jej tienisté stránky, ktoré menia jednotlivcov, spoločnosti a otriasajú hranicami, identitou a étosom konsolidovaných štátov. Spoločnosti žijú v post-faktickej dobe, kde sú informácie vnímané nastupujúcimi generáciami veľmi relatívne. 

Prevencia a boj proti radikalizácii v online prostredí

Authors: Viera Žúborová, Ingrid Borárosová, Michal Vašečka

Date of publication: 2019

Published by:  Bratislava Policy Institute 

Bratislava Policy Institute v spolupráci s Odborom prevencie kriminality, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pripravili špeciálny mentorský manuál, ktorého cieľom je budovanie odborných kapacít na lokálnej a regionálnej úrovni v oblasti boja a prevencie proti radikalizácii a extrémizmu v online prostredí. Cieľom je hlavne posilňovanie odborných kapacít v oblasti nahlasovania a reportingu rasistických a nenávistných prejavov v online prostredí. Publikácia bola navrhnutá tak, aby pokrývala nielen teoretické a praktické oblasti boja proti hate crime, hate speech, radikalizácii spoločnosti v online priestore, ale aby poskytovala aj príklady dobrej praxe z iných krajín, metodologické, technické a logistické požiadavky na organizačné aspekty v procese odbornej prípravy.

GEN ZY
Generácie budúcnosti

Author: Viera Žúborová

Date of publication: 2018

Published by:  Bratislava Policy Institute & Nadácia Hannsa Seidela

Structural changes in society should be seen as the natural development of civilization, nation and community. The important role is played by te new generations. We perceive the new generation very blankly, since it slowly starts to change the society as we know it and as we re used to it. The changes brought by the young genaration can hovewer have the cardinal influence on the form of the future societies. I assume, that it could be the revolutionary change. We cannot say if this change will be positive or negative, but we will for sure see its importance in several years. 

 

Manuál propagácie
Strategická komunikácia v online prieStore

Authors: Viera Žúborová,  Michal Vašečka & Ingrid Borárosová

Date of publication: 2019

Published by:  Bratislava Policy Institute

Knižná publikácia “Manuál propagácie. Strategická komunikácia v online priestore” je záverečným výstupom výskumného projektu pod názvom “Manuál online propagácie – zacielené na mladú generáciu” realizovaného Bratislava Policy Institute v roku 2018.  Projekt sa skladal z výskumných, publikačných a vzdelávacích aktivít, ktorých cieľom bolo poznanie hodnotových orientácii mladých ľudí smerom k zahraničnej politike Slovenskej republiky. Realizáciu tohto projektu podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotačného programu zameraného na oblasť medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR so zameraním na strategickú komunikáciu MVZPSTRATCOM/2018. 

 

Global Jihad: Case Studies in terrorist organizations

Authors: Ingrid Borárosová, Ondrěj Filipec & Aaron T. Walter

Date of publication: 2017

Published by: Research Institute for European Policy

 

In the book Global Jihad: Case Studies in Terrorist Organizations, written by Ingrid Borárosová, Aaron T. Walter and Ondřej Filipec, the concept of Jihad from various perspectives is introduced. The book is divided into two parts. In the first part the concept of Jihad is pre-sented with special focus on Islamism and radical interpretation of Salafism. A special chapter is dedicated to terrorism and media, especially medial strategies and the presence of Jihadist groups in new media. The last chapter of theoretical introduction is presenting selected highly actual issues of international law. The second part of the book consists of eight case studies dedicated to jihadist organizations which are most relevant in the contemporary medial context: The Islamic State (Daesh), Al-Qaeda, Al-Nusra Front, Al-Shabaab, Boko Haram, East Turkmenistan Islamic Movement, Arab Mujahideen in Chechnya and Lashkar e Tajiba.

20 rokov transformácie: POstavenie politickej komunikácie v českej republike a na slovensku

Authors: Viera Žúborová & col.

Date of publication: 2012

Published by:  Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

 

Predkladaná publikácia pod názvom „20 rokov transformácie: postavenie politickej komunikácie v Českej republike a na Slovensku si dala za hlavný cieľ zmapovať nielen aktuálnu situáciu tohto dynamicky rozvíjajúceho sa pojmu  politická komunikácia po roku 1989 v širšom politickom a spoločenskom kontexte vsadeného do prostredia dvoch krajín so spoločnou minulosťou. Našou hlavnou ambíciou bolo taktiež nielen na základe rámcových prípadových štúdií, ale aj všeobecného kontextu aktuálne postavenie politickej komunikácie v Českej republike a na Slovensku.

Indikátory integrácie pre 21. storočie. Vieme ako merať úspešnosť integrácie migrantov?

Author: Michal Vašečka

Date of publication: 2011

Published by:  Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

 

Publikácia je výsledkom práce na projekte „Testovanie indikátorov politík integrácie“, na ktorom spoločne pracoval Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Autori publikácie analyzujú rôzne typy indikátorov, navrhujú ich doplnenie, stanovenie benchmarkingu v podmienkach Slovenskej republiky a ponúkajú indikátory idúce ďaleko nad rámec toho, čo je obvyklé pri hodnotení a evalváciach integračných politík v krajinách Európskej únie. Autori publikácie tak prinášajú inovatívny pohľad na potrebu rozlišovania indikátorov integračných politík, indikátorov integrácie a indikátorov multikulturalizmu. Vďaka multidisciplinarite pri hodnotení nastavenia indikátorov integrácie autori publikácie poukazujú na vzťah všetkých dimenzií integrácie – sociálnej, kultúrnej, ekonomickej, politickej a societálnej. Práve to je jedno z hlavných posolstiev publikácie – bez zvýraznenia tohto prepojenia nie je možné komplexne analyzovať a monitorovať úspechy integračných politík.

Author: Michal Vašečka

In: Kde sme? Mentálne mapy Slovenska

Date of publication: 2010

Published by: Inštitút pre verejné otázky

Slovensko nie je jedinou etnizovanou krajinou a spoločnosťou v priestore strednej Európy – aj iné spoločnosti strednej Európy sú na tom podobne. Výraznejšia etnizácia verejnej sféry má však na Slovensku na rozdiel od iných krajín strednej Európy aj svoje ústavné krytie. Ústavná kodifikácia národa na Slovensku je etnická a to vidieť práve na preambule Ústavy Slovenskej republiky. Hlavný rozdiel medzi krajinami strednej Európy tak súvisí najmä s existenciou a silou liberálnych elít rozvíjajúcich pluralitu pohľadov na tzv. národné identity. Slovenské elity sú rozdelené na dve nekompatibilné časti, ktoré pracovne nazývam „mytologizovaní primordiálni Slováci“ (etnicitu chápu ako niečo, čo jestvuje od nepamäti, od „prvopočiatku“) a „pluralistickí moderní Slováci“. Ani tí druhí často nie sú deetnizujúci a dekonštruktivistickí v prístupe k sebe samým, teda jednoduchšie povedané, na rozdiel od mnohých iných krajín strednej Európy ani liberálna elita nie je deetnizovaná, a v tomto zmysle akoby kopírovala elitu maďarskú spred roku 1918 v Uhorsku.

Author: Viera Žúborová 

In: Levice v České republice a na Slovensku 1989 – 2009

Date of publication: 2010

Published by: Vydavatelstvi a nakladatelství Aleš Čeněk

This article analyzes the transformation process of the leftist political parties in Slovak Republic after the fall of the communism. The  article focuses on specific signs those influence the marginalization of the leading leftist party in the history of independent Slovak Republic – Slovak Democratic Left (SDL). After each elections the preference votes of the SDL gradually felt down until they reached “zero” after the elections in 2002. The process of “socialdemocratisation” of the SDL wasn’t completed, the most significant signs those had influenced this incompletion were) a non-visible politicalidentity unsettled with the history, failure “with the process of recruitment of the new generation and intellectuals – intelligentsia, the existence of the, Movement for the Democratic Slovakia (MDS, with the charismatic leader Vladimír Mečiar.

Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii na Slovensku

Author: Michal Vašečka

Date of publication: 2009

Published by: International Organization                  for Migration

 

Kniha prezentuje výsledky výskumu “Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v SR”, ktorý kombinoval kvantitatívne a kvalitatívne postupy. Kvantitatívny výskum bol vykonaný na reprezentatívnej vzorke 1053 respondentov, kvalitatívny sa skladal z dvoch častí – 3 focus groups a 11 hĺbkových semi-štrukturovaných rozhovorov s tvorcami verejných politík a expertov na otázky migráciu. Cieľom výskumu bolo zistiť názory obyvateľov Slovenska na problematiku zahraničnej migrácie na Slovensko, postoje respondentov k cudzincom, ktorí na Slovensku žijú a na integráciu a zamestnávanie migrantov v SR.

Author: Michal Vašečka

Date of publication: 2008

Published by: Center for the Research of Ethnicity and Culture

Most of Central European countries remain these days, in-spite of entry into the EU and endless attempts of liberal oriented political minorities, ethnically defined countries with focus on ethnos except of demos. Countries such as Slovakia or Hungary remain locked in their ethnic definition brought either by historically traumatic experiences (Hungary) or by enthusiastic building of the independent nations after changes of 1989 (Slovakia).  Problems of most of Central European countries are attached to an existence of banal nationalism, to the depth and permanence of nationalistic practices rooted in everyday activities and rituals. Although there are differences in constitutional codifications among Central European countries, citizens of these countries remain reduced into the membership in one collectivity – ethnical one. Natural coexistence of different national identities or of national identity with other collective identities is being questioned in Central Europe.

Author: Michal Vašečka

Date of publication: 2007

Published by: Agentúra na podporu výskumu a rozvoja

 

Štúdia sa snaží sociologicky uchopiť problematiku korupcie všeobecne i s prihliadnutím k postkomunistickej realite Slovenska. Práca zámerne abstrahuje od explanačných schém iných vedných odborov, ako sú politológia či právna veda.

Author: Michal Vašečka

Date of publication: 2002

Published by: Inštitút pre verejné otázky

 

Cieľom Súhrnnej správy o Rómoch je predovšetkým analyzovať politiku štátu voči tejto špecifickej menšine a načrtnúť predpoklady pre úspešnejšie riešenia komplexu problémov spájaných s rómskou problematikou. Autori jednotlivých kapitol kládli dôraz práve na realizované opatrenia zamerané na riešenie rómskej problematiky, opísali súčasný stav a príčiny, ktoré k nemu viedli. Zároveň prinášajú pre slovenského čitateľa mimoriadne dôležitý, i keď na prvý pohľad banálny odkaz – je nevyhnutné rozlišovať medzi jednotlivými sub-typmi rómskej populácie, ktorá je mimoriadne heterogénna, no majorita ju vníma ako homogénnu, a preto v unifikovanej podobe pristupuje k Rómom a ich potrebám. Autormi publikácie, ktorá má ambíciu slúžiť ako podklad pre rozhodovanie politických a spoločenských elít v procese tvorby a realizácie sociálnej politiky vedúcej k zlepšeniu životných podmienok rómskej komunity na Slovensku, sú okrem analytikov Inštitútu pre verejné otázky aj experti z viacerých think tankov, mimovládnych organizácií, akademických a vysokoškolských pracovísk a pracovísk štátnej správy (Anna Jurová, Boris Vaňo, Balázs Jarábik, Milan Kováč, Iveta Radičová a iní).unistickej realite Slovenska. Práca zámerne abstrahuje od explanačných schém iných vedných odborov, ako sú politológia či právna veda.

Privacy Preference Center

Strictly Necessary

These cookies are essential for websites built on Wordpress to perform their basic functions. These include those required to allow registered users to authenticate and perform account related functions.

wordpress_test_cookie, wordpress_{hash}, wordpress_logged_in_{hash}, wp-settings-{user_id}, wp_sharing_{id}

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?