20 ROKOV TRANSFORMÁCIE: POSTAVENIE POLITICKEJ KOMUNIKÁCIE V ČESKEJ REPUBLIKE A NA SLOVENSKU

Authors: Viera Žúborová & col.

Date of publication: 2012

Published by:  The Faculty of Social Sciences of the University of Saints Cyril and Methodius in Trnava

 

Predkladaná publikácia pod názvom „20 rokov transformácie: postavenie politickej komunikácie v Českej republike a na Slovensku si dala za hlavný cieľ zmapovať nielen aktuálnu situáciu tohto dynamicky rozvíjajúceho sa pojmu  politická komunikácia po roku 1989 v širšom politickom a spoločenskom kontexte vsadeného do prostredia dvoch krajín so spoločnou minulosťou. Našou hlavnou ambíciou bolo taktiež nielen na základe rámcových prípadových štúdií, ale aj všeobecného kontextu aktuálne postavenie politickej komunikácie v Českej republike a na Slovensku.

 

Link to download: https://www.academia.edu/8233432/20_rokov_transform%C3%A1cie_postavenie_politickej_komunik%C3%A1cie_v_%C4%8Ceskej_republike_a_na_Slovensku_%C5%BD%C3%BAborov%C3%A1_Viera_a_Kol_