PREVENCIA A BOJ PROTI RADIKALIZÁCII V ONLINE PROSTREDÍ

Authors: Viera Žúborová, Ingrid Borárosová, Michal Vašečka

Date of publication: 2019

Published by: Bratislava Policy Institute

Bratislava Policy Institute v spolupráci s Odborom prevencie kriminality, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pripravili špeciálny mentorský manuál, ktorého cieľom je budovanie odborných kapacít na lokálnej a regionálnej úrovni v oblasti boja a prevencie proti radikalizácii a extrémizmu v online prostredí. Cieľom je hlavne posilňovanie odborných kapacít v oblasti nahlasovania a reportingu rasistických a nenávistných prejavov v online prostredí. Publikácia bola navrhnutá tak, aby pokrývala nielen teoretické a praktické oblasti boja proti hate crime, hate speech, radikalizácii spoločnosti v online priestore, ale aby poskytovala aj príklady dobrej praxe z iných krajín, metodologické, technické a logistické požiadavky na organizačné aspekty v procese odbornej prípravy.

Link to download: https://www.bpi.sk/wp-content/uploads/2020/11/Prevencia-proti-radikalizácii-v-online-prostredí.pdf